inwestycje

Nie wszystko ZŁOTO co się świeci..

Napisane przez Adam

Przysłowia są mądrością narodów – to fakt znany i oczywisty. Bardzo często zauważam jednak, że w dzisiejszych czasach – zabiegani, zapracowani – zapominamy o podstawowych prawdach, którymi kierowali się nasi dziadkowie, a które zdecydowanie ułatwiają życie. Wierzymy reklamom, które atakują nas z każdej strony, dajemy się oczarować pięknym ulotkom i kolorowym prospektom, wierzymy osobom, które kreują się na ekspertów, ponieważ nie chcemy sami pogłębiać swojej wiedzy. Na efekty takich zachowań nie trzeba długo czekać.

Jakie są konsekwencje niewiedzy?

Z punktu widzenia inwestora konsekwencją niewiedzy jest strata środków finansowych. Ale to Ty jesteś tym inwestorem, dlatego mniejsza ilość pieniędzy w Twoim portfelu przekłada się na spadek jakości Twojego życia, czasami konieczność z rezygnacji z planowanych zakupów czy wyjazdu na wakacje. Gorsze wyniki inwestycyjne to narastający stres, a w najgorszym wypadku pogarszający się stan zdrowia. Pytanie brzmi: czy jesteś gotów zaangażować swoje 5minut na naukę czy wolisz aby ten czarny scenariusz się zrealizował?

Od początku roku uwagę inwestorów przykuwają rosnące ceny złota. Kruszec ten uznawany jest za bezpieczną przystań dla inwestorów w czasach niepewności politycznej i gospodarczej. Część inwestorów, którzy chcą wykorzystać ten ogólnoświatowy trend na rynku złota lokują swoje pieniądze w fundusze inwestycyjne. Rozmawiając z wieloma osobami na ten temat uderza mnie jeden, zaskakujący fakt: niewielu z nich wie jaka jest nazwa funduszu, w który inwestuje, pamiętają jedynie, że inwestuje w złoto, ponieważ w nazwie ma „Gold”.

Co warto wiedzieć o funduszach „Gold”?

Jako aktywny inwestor, przed podjęciem ważnej decyzji inwestycyjnej, staram się dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne informacje na temat planowanej inwestycji. Czasami wystarczy zajrzeć do karty funduszu, aby stwierdzić, że dany rodzaj inwestycji mnie nie interesuje. Tak było w moim przypadku kiedy wpadł mi do głowy pomysł zakupu jednostek funduszu inwestycyjnego „Gold”. Dlaczego? Otóż w jednej z kart znalazłem informację, iż zalecany okres inwestycji jest długoterminowy lub spekulacyjny. O ile na pierwszy parametr mógłbym się jeszcze zgodzić (jedna z moich inwestycji jest wpisana w mój plan emerytalny), o tyle drugi parametr jest zdecydowanie nie do zaakceptowania. W związku z powyższym podjąłem decyzję o tym, aby nie angażować swojego czasu i pieniędzy w taki sposób.

Wiem jednak, że część inwestorów ma inne zdanie na ten temat, dlatego postanowiłem przedstawić pewne ważne informacje, które pomogą w inwestowaniu. Na początek przedstawiam wykres trzech najczęściej spotykanych funduszy na naszym rynku:

  • BlackRock World Gold Fund,
  • Investor Gold Otwarty,
  • Quercus Gold.

mybogaci14092016gold

Nie dziwi Cię to, że wyniki tych funduszy są tak od siebie inne? Rozpiętość wyników dziś (z perspektywy ostatniego roku) pomiędzy najsłabszym a najlepszym zawiera się w przedziale od +16% do +96% (gdybyś rozpoczął inwestycję zaraz po Nowym Roku to w szczytowym momencie 07lipca wynik wynosiłby od +29% do +110%). A przecież wszystkie inwestują w złoto! Czy jako inwestor ma dla Ciebie znaczenie czy zarobisz prawie 3 razy więcej? Może warto więc zajrzeć do karty funduszu, aby przeczytać w co inwestuje dany fundusz i skąd się biorą jego wyniki?

Poniżej przytaczam fragmenty z kart wybranych funduszów:

„Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów w akcje spółek, których głównym obszarem działalności jest wydobycie złota. Fundusz nie posiada fizycznie złota ani metali.”

„Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz DWS Invest Gold and Precious Metals Equities zagranicznego funduszu DWS Invest lub w jednostki uczestnictwa zagranicznego funduszu DWS Gold Plus. Udział jednostek uczestnictwa wymienionych powyżej funduszy i subfunduszy w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Pozostałą część aktywów Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.”

„Aktywa Subfunduszu są inwestowane przede wszystkim w kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange, dowolnej serii – zajmowana będzie pozycja długa netto w kontraktach terminowych na złoto. Aktywa Subfunduszu mogą być również inwestowane w inne wystandaryzowane instrumenty pochodne notowane na rynkach regulowanych lub zorganizowanych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny złota. Część Aktywów Subfunduszu, która nie będzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, tj. nie będzie złożona jako depozyt zabezpieczający, będzie inwestowana w Instrumenty Dłużne, a także w inne instrumenty finansowe.”

I chociaż język tych cytatów jest mocno techniczny i profesjonalny to nie ma tu miejsca na wysunięcie wniosku, że inwestujemy w złoto! Inwestujemy bowiem w narzędzia, których notowania opierają się pośrednio lub bezpośrednio na notowaniach złota. Są to:

  • spółki zajmujące się wydobyciem i przetwarzaniem złota,
  • jednostki innego funduszu,
  • kontrakty terminowe na złoto,
  • instrumenty pochodne.

Różny dobór wspomnianych narzędzi przez zespoły zarządzających oraz fakt, iż część środków funduszy jest inwestowana w dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe powoduje, że fundusze „Gold” prezentują tak różne wyniki.

Tak więc sam widzisz, że „nie wszystko złoto co się świeci”, ale jeśli inwestujesz w jeden z takich funduszy znajdź 5minut dla swojej inwestycji i przeczytaj uważne informacje, które znajdziesz na stronie internetowej tego funduszu. Może okazać się, że wiedza, którą w ten sposób zdobędziesz pomoże Ci osiągnąć większe zyski oraz zminimalizować ewentualne straty.

Jeśli masz pytania najlepiej kontaktuj się ze mną poprzez formularz kontaktowy.
Razem budujemy zysk! A+

O autorze

Adam

Napisz komentarz